Ouezzane Arabic

The Arabic variety currently spoken in the province of Ouezzane is a western and pre-Hilalian type of variety, that is, its formation and evolution started with the first Arabization wave in the Maghreb. The geographical situation of the city, between the mountain and the plain, surrounded by four tribes (Rhouna, Ghzaoua, Masmouda and Beni Mestara) places it in the middle of the rural-urban dichotomy. Plus the city underwent demographic growth in the last century. These geographic and demographic factors have played a major role in the evolution of this Arabic variety, hence significant variation can be found in the dialect spoken in the city.

Dialect features from population of rural origin settled in the city of Ouezzane can be observed, plus Hilalian traits resulting from contact between this city and the plain, as the city belonged, up until 2009, to the province of Sidi Kacem. These peculiarities are also accompanied by some urban features incorporated into this variety through the media. This varied outlook results in the appearance of different sociolects based on the speakers gender and age.

Ouezzane Arabic: The tale of the two women

Árabe de Ouezzane: El cuento de las dos mujeres.

(1) yāḷḷāh nǝbdāw dāba b-xxx wāḥdǝ ṛ-ṛāžəl zmān, wāḥdǝ ṛ-ṛāžǝl zmān džŭwwǝž kān*(2) kānţ ʕăndu mṛa wāḥda smĭyyţa qălləţ n-nĭyya, mūhĭmm, džŭwwǝž dīk ǝm-mṛa ma ka-dʕăm lu ši mǝzyān.(3) wŭlla sḍăq hŭwwa… džŭwwǝž. žāb mṛa ḥda smĭyyţa...qăl* wāḥda qăllət n-nĭyya l-lŭwwla, n-nĭyya dyāla xāyba, w-ǝt-ţānya xxx n-nĭyya... (4) wāḥda qăllǝţ n-nĭyya u-wāḥda ʕən-nĭyya, mǝskīna, mǝzyāna. (5) n-nhāṛ lli ddāha bqāţ ka-dʕăm lu mǝzyān, bda dīk l-..., xălla l-mṛa, mna* ydzŭwwǝž bīhǝm b-ǝl-ʕyālāt b-žūž, (6)lāxṛānĭyya bqa ka-yʕămla mǝzyān ka-yţhăḷḷa fīha, ka-yţhăḷḷa fīha u ka-yksīha, u ka-ynʕăsmʕa, zǝʕma ka-ybqa mʕāha bəzzāf, (7) ka-yddi mʕāha l-wăxt mʕa l-axxṛa xţăr məl l-lŭwwla.(8) u dīk l-āxṛānĭyya mšāt qālǝţ l-lŭwwla, ġin-nĭyya məskīna, qātt la: “āži a-f* a n-nĭyya!”, (9) dāba qăllǝt n-nĭyya žāt ʕănd n-nĭyya, qātt la: “ṛ-ṛāžǝl ddāni āna l-lŭwwla, u žābək nţi t-ţānya, u dāba ṛa ʕāwəd lli ʕaydžŭwwǝž ʕlīna, ʕayžīb m-mṛa t-ţālţa”. (10) qātt la: “bǝ-ṣ-ṣăḥḥ”. qātt la: “bǝ-ṣ-ṣăḥḥ”. qātt la: “xăllīh ḥtta yǝnʕăs f-l-līl”, hādi lə-mṛa l-lŭwwla ka-tqūla l-əl-mṛa l-āxxṛānĭyya, (11) qātt la: “xălli tta yǝnʕăs f-ǝl-līl, w-ddi l-mūs, u ḥăyyǝd lu z-zəġba mən... xăllih ţaykūn nāʕəs, tţa ka-yǝnʕăs mʕāk f-ǝl-frāšā na ma ka-yǝnʕăš-š mʕāya”. (12) qāttla: “ḥǝtta yǝnʕăsu-qăṭṭăʕ lu z-zəġba mǝ l-lǝḥya dyālu, u nžīw nǝmšīw nsǝḥḥru lū bīha bāš ma ydžŭwwəž-ši, bāš ma yžīb-ši l-mṛat-ţālţa”. (13) dārǝt la hākkāk wǝ-mšāt dīk...hĭyya qālţa n-qăllǝţ n-nĭyya... qălləţ n-nĭyya qālţa n-nĭyya wǝ-n-nĭyya u hādīk ǝl-mṛa l-axxṛāniyya, l-lūlĭyya, qālta l-mṛawǝ mšāt ʕănd dīk ṛ-ṛāžǝl dyāla, (14) qātţ lu: “šūf, ḥḍi ṛāṣǝk, n-nĭyya ṛāh hād l-līla ʕad dǝbḥǝk”. dārǝt laẓṭāwăr, qātt la l-līla ʕaddǝbḥǝk. (15) hŭwwa nʕăs, u hĭyya hĭyya qātt la: “sīr žīb z-zəġba!”. hŭwwa nʕăs, hǝḍṛǝt mʕa hādi, u hǝḍṛǝt mʕa hāda. (16) u bġāt laʕi bāš yṭăḷḷqa, bāš təbqa hĭyya b-uḥda. hĭyya žāt nǝʕsət, hŭwwa nʕăs: xxxr , ka-yšxŭṛ, qātt lu: “waḥḍi ṛāṣǝk ṛāhha l-līla ʕaddǝbḥǝk”. (17) w-hĭyya, hĭyya qātt la: “sīr ḥăyyǝḍ z-zəġba žība mǝl-l-lǝḥya bāš nsǝḥḥru lu bīha bāš ma yžīb-ši bāš ma ydžŭwwəž-ši. (18) hŭwwa nʕăs, dār b-nǝfs u nāʕəs, hĭyya žābǝt l-mūs, bqāt māžža b-əš-šwĭyya b-əš-šwĭyya b-əš-šwĭyya b-əš-šwĭyya, hĭyya bāš ʕadḥăyyǝd lu ʕi z-zəġba, māši ʕaddǝbḥu-ši, (19) u l-lūx ṛa qātt lu ṛāh ʕaddǝbḥǝk, b-əl-ʕāni, hĭyya žātxxx z-zǝġba u qāl la: “āži a l-kāfrabīllāh!, āži, ʕaddbǝḥni, ʕādiddbəḥni?”. (20) qātt lu : “la, sīdi, āna ma kŭn-či ʕandǝbḥǝk, āna ma ʕandǝbḥǝk-ši,ma ʕandǝbḥǝk-ši, ma ʕandǝbḥǝk-ši”. qāl la āna, qālţa li qăllǝt n-nĭyya, qātt li: “rāh ʕadžiddəbḥək”. (21) qāttlu: “sīdi, āna ma kŭn-či ʕandǝbḥǝk. āmmən ʕlĭyya nqūlləḵ, āmmən ʕlĭyya nqūllǝḵ. qāl la: “kīfāš?”.qāttlu: “hĭyya žāt ʕăndi qātt li: sīr ḥăyyǝd xăllih tta yǝnʕăs u ddi lu z-zăġba mǝn lə-hna mə-l-lǝḥya dyālu bāš nsəḥḥru lu bāš ma ywəlli-ši ydžŭwwəž ʕlĭyya, ʕlīna, bāš ma yžīb-ši m-mṛa t-ţālţa, bāš ma ydīr-ši tlāta d-ǝl-ʕyālāt. (22) qāl la: “bǝnt l-ḥrām... āna, žāt ʕăndi qātt li ṛāh ʕāddəbḥǝk, wǝ-nţi qātt lǝk sīr žīb z-zəġba mǝn l-lǝḥya dyālu bāš yṣəḥḥrulək, yāḷḷāh!”.(23)hŭwway ʕăyyəṭ n-əl-xăddāma dyālǝm, ʕăyyəṭ lu: “flān, sīr ḥǝfṛu wāḥd l-ḥŭfṛa tkūn kbīra, ġṛīqa, ka-nqūlu ḥna mǝṭmūṛa, dīr wāḥǝd l-mǝṭmūṛa kbīra, ḥǝfṛūha u dīru fīha l-ʕwǝd u šǝʕlu fīha l-ʕāfya mǝzyān, dīru fīha l-ʕāfya ḥtţa dwǝlli ḥămṛa, u lli žāb kum l-ġda, ṭĭyyḥu f-dīk l-ḥŭfṛa”. (24) qātt la:“wāxxa”. īwa hĭyya dāba šǝnnu dārǝt? hĭyya dāba... hĭyya ʕla nĭyyta, žā dīk ṛ-ṛāžǝl XXX u qāl la: “dīr lǝ-ġda”. hĭyya mĭskīna dīk ǝl-mṛa, dīk d-drīwša ġādya b-ǝl-ġda. (25) wāxxa, qātt lu ṛāha qātt li dbəḥni. rāh qātt lu zəʕma... l-uxṛa... ma ţāq-š fīha, qāl hŭwwa wālu, ṣāfi yāllāh ʕaṛmīha’. hĭyya təmši l-ʕāfya. (26) hĭyya zədd dīk l-qŭffa ġādya bāš lǝ-ġda, dīk əm-mṛa, dīk ən-nĭyya, u dīk əl-ʕăfrīţa dīk əl-mṛa l-lŭwwla, lqāţa f bāb ḍ-ḍāṛ, qāt la:“fāy ġādya?”. (27) qātt la: “ʕanddi l-ġda l-l-xəddāma”. qātt la: “ṭlăqṭlăq, āna ʕanddi l-ġda l-l-xəddāma, ma ddi-š ntīna, āna lli ʕanxrǝž, āna lli ka-nfhăm, āna lli ʕanddi l-ġda, nţi glǝs f-blāṣţǝk”. (28) ddāţ l-ġda, hādīk bǝnt l-ḥrām, dīk s-sʕība, ddāt l-ġda u ġādya. hĭyya wǝṣlǝt n-ʕănd dīk l-xəddāma. ʕṭāţŭm l-ġda u hūma yšǝddūha yāllāh graa u zăʕʕdūha f-dīk l-ʕāfya. (29) ṛəžʕǝt dīk mūl n-n... dīk n-nĭyya, lli qălba mǝzyān. qāl la ʕlāš ṛ-ṛāžǝl dyāla qāl la: “ʕlāš ržăʕti!?, ʕlāš žīti?”. (30) qātt lu: “a sīdi āna žīt, āna kŭnt ġādya b-ǝl-ġda u tlāqātni qăllǝt n-nĭyya băṛṛa, lqātni băṛṛa f-əz-zənqa ġādya. qātt li āna nddi lǝ-ġda, nti ržəʕ f-ḥālǝk. (31) qāl la: “ya lāṭīf, ya!”. qātt lu: “malǝḵ?”. qāl la: “āna qŭlt l-xaddāma yšăʕʕlu ydīru l-ḥǝfṛa, mǝṭmūṛa, bāš nţi ddi lŭm l-ġda bāš yṭiyyḥŭk fīha, ḥīt nţi kŭnti ʕaddbǝḥni”. (32) qātt lu: “a sīdi, āna ma kŭnt-ši ʕandǝbḥǝk, āna ṛa hĭyya lli qāt li ddī l-mūs ḥəyyǝd lu z-zəġba mǝ l-lǝḥya dyālu u žība li bāš nsəḥḥər lək bīha, bāš hĭyya tăsḥḥərlək u nţī ma džuwwǝ-š-ši b-ǝl-mṛa ţālţa”. (33) qāl la: “w āži a bǝnţi, āži, āži”. n-nĭyya ḥsǝn mǝn qăllǝt n-nĭyya.
(1) Venga, empezamos ahora, érase un hombre, érase un hombre, que se casó (2) tenía una única mujer llamada la Astuta[1]. Entonces, se casó con esta mujer que no lo trataba bien.(3) Y resultó que se casó [de nuevo]. Trajo una mujer llamada... a la primera la llamaban la Astuta, cuyas intenciones eran malas y a la segunda xxx ingenua... (4) Una era la Astuta y la otra la Ingenua, pobre, era buena. (5) El día que [el marido] la trajo estuvo tratándolo bien, empezó éste... [el marido] dejó a la mujer, al casarse con ellas, con las dos mujeres, (6) a la última la trataba bien, la cuidaba, la mantenía y se acostaba con ella, es decir que estaba con ella mucho [tiempo]. (7) Pasaba tiempo con ella, con la última más que con la primera. (8) Y esta última, todo ingenuidad la pobre, fue y le dijo a la primera: “Ven, Ingenua”, (9) Entonces la Astuta acudió donde la Ingenua, le dijo: “[Este] hombre se casó conmigo la primera, y te trajo a ti la segunda, y ahora se casará otra vez con la tercera”. (10) Le contestó: “Cierto”. Siguió: “Cierto”. Le dijo [entonces]: “Déjale hasta que se duerma por la noche”. Esta es la primera mujer diciéndoselo a la última, (11) le dijo: “Déjale hasta que se duerma por la noche, llévate el cuchillo, quítale un pelo de… déjale hasta que esté dormido, hasta que duerma contigo en el lecho ya que conmigo no duerme”. (12) Siguió: “Cuando se duerma, córtale el pelo de su barba, y vamos y hacemos brujería con él para que no se case, para que no traiga una tercera mujer”. (13) Así lo hizo y fue ésta… ella se lo dijo a la Astuta… y la Astuta le dijo a la Ingenua. La Ingenua y esa última mujer, la primera, le dijo a la mujer y fue a donde estaba su marido, (14) le dijo: “Oye, cuídate, la Ingenua va a degollarte esta noche”. Hizo artimañas, le dijo que esta noche le mataría. (15) Él se durmió y ella le dijo: “¡Ve y trae el pelo!”. Él se durmió. Ella había hablado con una y con el otro. (16) Sólo quería que se divorciara de ella para quedarse sola. Ella se fue a dormir, y él se durmió: xxxr, roncando. Le dijo: “Cuídate, esta noche te va a degollar”. (17) Ella le dijo: “Ve, quítale un pelo de la barba y tráelo para que le hagamos brujería con él para que no traiga [otra mujer], para que no case”. (18) Se durmió, disimuló que dormía, ella trajo el cuchillo y se acercó, poco a poco, poco a poco, para quitarle sólo un pelo, no para degollarle. (19) [Mientras] la otra le había dicho que iba a degollarle, a posta. Ella se acercó xxx al pelo y le dijo: “¡Ven, Infiel, ven!, ¿Me vas a degollar, me vas a degollar?”. (20) Le contestó: “No, mi señor, no iba a degollarte, no iba a degollarte”. Le dijo: “Me lo dijo la Astuta, me dijo: va a venir a degollarte”. (21) Le dijo: “Mi señor, yo no voy a degollarte, confía en lo que te digo, confía en lo que te digo”. Le dijo: “¿Cómo?”. Le contestó: “ella vino a mí diciéndome: Ve y quita, deja hasta que se duerma y quítale el pelo de aquí, de su barba, para hacer brujería con él para que no vuelva a casarse, para que no traiga a una tercera mujer, para que no tenga tres mujeres”. (22) Le contestó: “Bastarda… vino a mí diciéndome que te va a degollar y a ti te dijo que vayas y traigas un pelo de su barba para hacerle brujería, ¡venga ya!”. (23) Él llamó a sus sirvientes, le llama: “Fulano, ve y cava una agujero que sea grande y profundo(aquí decimos fosa) haz una fosa grande, cavadla y poned en ella leña para encender un granfuego hasta que se ponga al rojo vivo. A quien os traiga la comida, tiradlo al agujero”. (24) Le contestó: “De acuerdo”. Entonces, ¿qué hizo ella ahora? Ella hizo… ingenuamente. Este hombre vino XXX y le dijo: “¡Haz la comida!”. Esta mujer, la pobre, esta desgraciada yendo con la comida. (25) Aunque le dijo que me había dicho de degollarme. Entonces le dijo que… la otra… pero no la creyó, dijo que nada, ya está, la va a tirar, va a ir a este fuego. (26) Cogió la cesta [y] yendo con la comida, esa mujer, esa Ingenua, y la diablilla, la primera mujer, se la encontró en la puerta de la casa, le dijo: “¿A dónde vas?”. (27) Le contestó: “Voy a llevar la comida a los trabajadores”. Le dijo: “Suelta, suelta, yo le voy a llevar la comida a los trabajadores, tú no la llevas, yo soy la que voy a salir, yo soy la que sabe, yo voy a llevar la comida, quédate en tu sitio”. (28) Entonces, llevó la comida, esa bastarda, la de difícil [carácter], llevando la comida. Cuando llegó donde estaban esos trabajadores y les dio la comida, entonces la cogieron y venga ¡bum!, la subieron a ese fuego. (29) Volvió esa dueña de… esa Ingenua, de buen corazón. Le dijo su marido por qué, le dijo: “¿Por qué has vuelto?¿Por qué has venido?”. (30) Le contestó: “Mi señor, he vuelto, estaba yendo con la comida y la Astuta vino a mi encuentro fuera, me encontró fuera en la calle yendo. Me dijo que ella llevaba la comida, tú vuélvete”. (31) Le dijo: “¡Dios mío!”. Siguió [la Ingenua]: “¿Qué te pasa?”. Le contestó: “Yo le dije a los trabajadores que encendieran, que hicieran un agujero, una fosa, para que tú les lleves la comida y así te tiran en ella porque tú me ibas a degollar”. (32) Le dijo: “Mi señor, yo no te iba a degollar, ella fue quien me dijolleva el cuchillo, quítale un pelo de su barba y tráemelo para hacerle brujería con él, para que ella te hiciera brujería y tú no te casaras con una tercera mujer”. (33) Le dijo: “Pues ven, hija, ven, ven”. La Ingenua es mejor que la Astuta.
[1] Lit. ‘falta de ingenuidad’.
Metadata file

Author: Montserrat Benítez Fernández and Araceli González Vázquez (recording). Montserrat Benítez Fernández and Sidi Mohamed Omar Soliman El Kachani (transcription). Montserrat Benítez Fernández (translation).

Title: Ouezzane Arabic: The tale of the two women.

Type of account: Monologue.

Length: 5’02”.

Topic: A tale about a kind-hearted woman and an evil woman.

Languages: Moroccan Arabic (northern variety, sociolect of older people coming from a jebli background).

Date: 14/02/2014.

Place: Ouezzane city.

Devices: Digital recorder Zoom H4n.

Transcription type: Broad phonetic transcription.

Translation language: Spanish.

Comments: This recording was made during fieldwork carried out in February 2014, in the framework of the research project, Fronteras lingüísticas y factores sociales: perspectivas sincrónicas y diacrónicas de la región del Magreb (FFI2011-26782- C02-01), funded by the Ministerio de Economía y Competitividad.

Informants

Number: 1.

Name: Rah.

Sex: Female.

Age: About 45 years old.

Education level: Illiterate.

Occupation: Cleaner.

Origin: Tribe of Beni Mestara, province of Ouezzane.

Interesting data from the sociolinguistic point of view: Monolingual in Moroccan Arabic.

Phonology and Phonetics*

The voiceless uvular phoneme /q/ is mostly realized as [q]. Example: qbīḥ ‘ugly’; tḥărrăqni ‘it burns’; wă‘time’; fōq ‘on’. However, a slight variation in the realization of this phoneme has been noted which is linked to the age variable. Amongst the younger generation (19-29 years old) the voiced phoneme /g/ is realized, though only for the verb gālygūl ‘he said-he will say’. Amongst older informants (<50 years old) the realization as voiceless laryngeal [ʔ] was observed.

As in other locations in northern Morocco, the most common realization of the voiceless occlusive dental phoneme /t/ is the voiceless affricate dental [ţ] (Examples: ţa-ybāţ ‘he spends the night’; ţŭʕbān ‘snake’). This realization is practically exclusive to the age group ranging from 30 to 45 years of age, whereas amongst younger people (19 to 29) the affricate realization alternates with the occlusive realization [t] (Examples: bāš ţəmši ‘so that you go’; ntūma ‘you’ (pl.); ka-tŭwrri ‘you show’).

Verb morphology

The variety spoken in the city of Ouezzane features gender differentiation in the conjugation of the imperfective and the imperative only amongst male informants (i.e: in men’s speech nta žāy ţākŭl, ţbāţ w ţākŭl ‘you (masc.) come to eat, spend the night and eat’; nti lli ka-tḥəssi ‘you (fem.) are the one who feels [the pain]’; nūḍi ‘stand up!’ (you fem.). Whereas there is no gender distinction in women’s sociolect i.e.: tdīru ‘you do it’ (masc.); ʕa-ddbǝḥni? ‘are you going to slit my throat?’; džīb ‘you (masc.) bring’; ḍīṛ l-ġda ‘make! (you fem.) the lunch’.

Preverbs ka– and ţa– are used to form the habitual present, ka– being the preferred option amongst the younger generation.

The particles used to form the future are ġādi, ġa-, ʕa– and a-, ʕa– being the most frequent (i.e.: ʕa-nḍărbūh ‘we will hit him’; ʕa-yžŭwwǝž ‘he will marry’).

Negation of verb phrases is formed using a discontinuous element ma, before the verb and –ši after the verb, alternating with an apocopated form –š, i.e.: ma ka-tḥăssu-ši ‘you do not feel it’; ma mmši-ši ‘I do not go’; ma ykūn ʕăndi-ši ‘I will not have it’; ma ka-tbərd-š ‘it does not cool down [the soup]’; ma ta-təxrăž-š ‘she does not go out’.

Noun morphology

In terms of noun morphology there is also a gender distinction in the subject pronoun of the second person singular, i.e.: nta / nti ‘you’ (masc.) / you (fem.).

Genitive constructions are mostly analytical. Particle dyāl and, less frequently abbreviated d- is used to form them. Examples: l-qṛūḍ dyāl Ifrān ‘Ifran’s monkeys’; əl-māšākĭl dyāl d-dərri ‘the kid’s problems’; bāb d-əl-žāmăʕ ‘the mosque gate’, l-băḥt dyālkŭm ‘your investigation’; ţ-ţīlīfūn dyālək ‘your telephone’; l-mākla dyālu ‘his food’.

Another peculiarity is the use of the preposition n- instead of l-, a common feature in the varieties of northern Morocco resulting form Berber influence. Examples: ka-nšūf n-bāb d-əl-žāmăʕ ‘I look at the mosque gate’; wāxxa təmši n-dīk əḍ-ḍār ‘even if you go to that house’; ţţa n-əl-blād ‘all the way to the village’; nžību n-əḍ-ḍāṛ ‘I bring it home’.

Lexicon

Given that this is a frontier zone between sedentary and Bedouin varieties, the lexicon in this Arabic variety peculiarly introduces terms pertaining to both varieties. This is the case of the verb qqa-yĭqqi ‘to do’, more common in rural sedentary varieties, used alongside dār-ydīr ‘to do’, more common in other Moroccan varieties spoken in the centre and the south of the country. Apart from this case, duplicity in lexicon very seldom occurs. For instance, the word drāri ‘chilldren’, usual in Bedouin varieties, it is preferred to the ʕyāl, with the same meaning and typical of Jbala varieties.

 

* Data used for this brief summary have been compiled from: Benítez Fernández, Montserrat 2016. “Notes sur le sociolecte des jeunes d’Ouezzane (Nord du Maroc)”, The Arabic Varieties: Far and Wide, G. Grigore & G. Bițună, (eds.). Bucharest, Editura Universității din București, 99-106.

Author: Montserrat Benítez Fernández

Ouezzane (in Arabic وزان [wəzzān], also spelt Ouazzane, Uazán and Wazzan) is the capital of the province of the same name, created in 2009, in the region Tangiers-Tetouan-Al Hoceima. It is located in north-western Morocco, on the western side of the pre-Rif within the region known as Jbala. The city was built on the slope of mount Bouhlal at a height of 614 m and has a population of 59,606 inhabitants (2014 census).

Different theories have been put forward with regard to the etymology of the name of the city. On the one side it goes back to the Arabic term al-wazzān, a trade name denoting ‘public weigher’. On the other side, the name could refer to the city’s geographical position deriving from the contraction of Oued Zaz, as the river Zaz delimits the city territory. Finally, the origin of the name of the city could be attributed to the name of the Roman heir of these lands. In any event, the toponym was unknown to Arab geographers in the Middle Ages.

A good deal of the inhabitants of the city originate in surrounding rural and mountain areas and therefore belong to the tribes surrounding the city, i.e, Rhouna, Ghzaoua, Beni Mestara and Masmouda.

Ouezzane is renowned because of its textile industry: hand-woven wool and woollen garments from Ouezzane are highly appreciated throughout Morocco. Wood crafts constitute another source of income mainly through the manufacture of pipes.

The origins of the city of Ouezzane are quite unclear. Some historians defend the theory of Roman origins though to date nothing has been demonstrated.

The urban development of the city of Ouezzane, from being a small hamlet to becoming an urban centre, is closely linked to the establishment of Moulay Abdellah Cherif (1597-1679) in the city in the seventeenth century and to his creation of the zāwya and its later development (Napora 1998: 30).

The zāwya of Ouezzane

Moulay Abdellah Cherif goes back to the Idrisid dynasty and is therefore considered a descendant of the Prophet. When he established himself in Ouezzane, around the year 1623 (Boudouhou 2002-2003: 411), it was but a small hamlet (Elboudrari 1985: 492.).

The city is strategically located on an intersection between the plain of Gharb and the Rif mountains, between the zone under the Sultan’s dominion and the areas controlled by Peninsular authorities (Elboudrari 1985: 494); but it is also the limit of the Rif, a zone traditionally contrary to accepting any external authority and which the central government wished to control (Napora 1998:38). Furthermore, it is at the crossroads of the route between Tetouan and Fez.

Setting the zāwya in the city thus involved a political challenge consisting of placing at the border of an “insurgent” zone an authority which, at least during the seventeenth century and a good part of the eighteenth century, accepted the rule of the sultan of Morocco and served as a “pacifier” in the zone. Plus the role of the zāwya of Ouezzane has also been controversial in some other periods such as when Moulay Abdessalam (m. 1892) maintained contacts with Algeria and France in order to promote the establishment of the French Protectorate.

The successors of Moulay Abdallah Cherif, especially Moulay Thami (m. 1715) and Moulay Tayyeb (m. 1767), geographically expanded the zāwya throughout Morocco and in parts of Algeria, Tunisia and Libya. According to some scholars it reached as far as Turkey, Timbuktu, Senegal, Egypt or El Hiyaz (Saudi Arabia). The growth of the zāwya is very important, as donations from the faithful contribute to the city’s economic growth.

The city was given the name of ḍ-ḍāṛ d-āmāna ‘the house of guarantee’, because Moulay Thami guaranteed entrance to paradise for himself and his descendants (Napora 1998: 42-44). Ouezzane then became a sacred city, which served as a sanctuary to anyone requesting the shelter of the zāwya.

Bibliography

 • Boudouhou, Nouzha 2002-2003. “À la recherche d’Assada”, Antiquités africaines 38-39, 407-414.
 • Elboudrari, Hassan 1985. “Quand les saints font les villes. Lecture anthropologique de la pratique social d’un saint marocain du XVIIe siècle”, Annales. Économies, Sociétés, Civilisations 40.3, 489-508.
 • Napora, J. A. 1998. Work and power in northern Morocco. University of Virginia (unpublished PhD thesis).

Author: Montserrat Benítez Fernández

 • Benítez Fernández, Montserrat 2016. “Notes sur le sociolecte des jeunes d’Ouezzane (Nord du Maroc)”, The Arabic Varieties: Far and Wide, G. Grigore & G. Bițună, (eds.). Bucharest, Editura Universității din București, 99-106.
 • Benítez Fernández, Montserrat (forthcoming) 2016. “Refranes marroquíes recopilados en Ouezzane (Norte de Marruecos). Un análisis desde un contexto de enunciación recreado”, Paremia 25.
 • Caubet, Dominique (forthcoming). “Les parlers jbala à partir de corpus recueillis dans la région en 1992-1995 (sous la direction de Simon Lévy)”, La région du Nord-Ouest marocain : Parlers et pratiques sociales et culturelles, Á. Vicente, D. Caubet et A. Naciri-Azzouz (éds). Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza.
 • El Khomsi, Rajae (forthcoming). “Etude des particularités linguistiques du parler jebli de la région d’Ouezzane”, La région du Nord-Ouest marocain : Parlers et pratiques sociales et culturelles, Á. Vicente, D. Caubet et A. Naciri-Azzouz (éds). Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza.
 • Jaouhari, Mohammed 1986. Étude du système verbal de l’arabe marocain ; expressions du mode et du temps. Parler de base : l’arabe de Ouezzane. Paris, Université Renée Decartes Paris V (unpublished PhD Thesis).
 • Khoukh, Aziz 1993. El habla jebli de la ciudad de Wazzan en 1992. Rabat, Université Mohamed V (unpublished MA Thesis).
 • Malki, Mohamed (forthcoming). “Quelques traits linguistiques du parler de Mokrisset (province d’Ouezzane)”, La région du Nord-Ouest marocain : Parlers et pratiques sociales et culturelles, Á. Vicente, D. Caubet et A. Naciri-Azzouz (éds). Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza.
 • Vicente, Ángeles 2002. “El dialecto árabe de los Masmûda (norte de Marruecos)”, Estudios de dialectología norteafricana y andalusí 6, 221-231.

Contact information

Ciudad Universitaria - Campus San Francisco
Facultad de Filosofía y Letras
Calle Pedro Cerbuna 12
50009 ZARAGOZA - ESPAÑA

Sponsors

Ministerio de Economía y Competitividad Universidad de Zaragoza