Larache Arabic

The Arabic spoken in the city of Larache is a pre-Hilalian urban dialect. Some of its traits also appear in other urban dialects in northwestern Morocco such as those spoken in Tangiers, Asilah or Tetouan. Despite this similitude the variety spoken in Larache differs from the former in the following: 1) the lack of speakers using /ʔ/ to realize */q/, 2) the lesser influence of Jebli dialects, 3) the presence of traits typical of Bedouin-Hilalian dialects.

Jebli and Hilalian elements are due to population movements as well as to Larache’s location as a port half-way between the north and the centre of Morocco. From a linguistic viewpoint Larache could be stated to be in a transition zone where northern pre-Hilalian dialects give way to Bedouin varieties extending throughout the plains of Morocco’s Atlantic coastline.

Larache Arabic: Eviction in the medina

Árabe de Larache: Desalojo en la medina.

 • Pregunta: wāxxa, l-mūhīmm tʕāwəd lna l-mūškīl lli ʕăndək təmma
 • Informante: (1) āna āṛbăʕ snīn w-āna… mqăyyda fə-hād l-ʔĭṣlāḥ w-yăʕni hād l-ʔĭṣlāḥ ma žā-š n-ʕăndi măṛṛa ma žā-ši, dāba mən šhăṛ āṛbʕa w-ḍ-ḍāṛ rābət ʕlĭyya kŭlla rābət ʕlĭyya!…
 • Manifestante A: (2) dāba hādi xăms snīn
 • Informante: (3) dāba skŭt ka-ysəžžəl bəllāti XXX
 • Manifestante A: (4) bə-lə-ḥdīd w-xăllāwna
 • Informante: (5) dāba ʕla dāk š-ši ḍ-ḍāṛ ṛābət ʕlĭyya w-ha hĭyya ka-tšūf l-wāqīʕ dyāla ṛābət ʕlĭyya, āna ʕāyša f-wāḥəd l-bīt hnāya, f-hād l-bīt hnāya lli ka-tšūf f-hād š-ši kāməl ʕāyša fīh, ṛăġm hād š-ši l-Măxzən ma bġā-š yži yxŭwwi li hād š-ši, (6) w-ma ʕṭānī-š l-ḥuqūq dyāli, āna wŭldi wāḥəd mṛăḍ li bə-măṛăḍ s-sŭll, ka-nʕālžūh fə-ṭ-ṭbīb dyā-l-Wafāʔ[1], (7) wāḥəd xṛŭž lu l-ftăq fə-ṛ-ṛūḥ dyālu w-ma ka-yəbġīw-ši yəmšīw ləl-mḍṛāsa ʕlāš ḥīt d-dṛāri k-yʕăyyṛūūm[2] ka-yqūlu lŭm ntūma sāknīn fə-xăṛba, (8) w-ṛăġma hād š-ši žīt n-ʕănd ṛ-ṛāyīṣ, žīt n-ʕănd ṛ-ṛāyīṣ w-ka-nəški lu ka-yəddīni w-yžībni, w-mʕa l-āxăṛ šnu l-ḥăll dyālu lli dāṛ mʕāya? dāṛ li l-ʔifṛāġ, (9) fəyn ʕa-nxăwwi āna fəyn ġāda nəmši?, w-āna bə-səbʕa dyā-l-ūlād dyāli, ma ʕăndī-ši fəyn ġāda nəmši, (10) ḷḷāhumma yšūfu fīna wāḥəd l-ḥăll, yšūfu ydīru mʕāna… āṛa ka-nʕānīw wāḥəd l-ʕĭna lli ma tšūf… wāḥəd l-ʕīša ma tšūfā-ši, (11) ma ka-nnāklu, ma ka-nšŭṛbu, l-ʔifṛāġ, dāba yăʕni mni ka-nəmši ntlāqa wlādi mə-l-mḍṛāsa, ka-yxăṣṣni ngləs mʕāhŭm fə-ṛ-ṛōnpwān[3] ḥta ka-ydūz dīk l-maġrib bāš ka-yġălləbhŭm n-nʕās ʕād ka-ndəxxlŭm nnăʕʕsŭm, (12) ʕlāš? l-fṛāš mša li, lă-ġṭa, ka-nətġăṭṭāw bə-mānṭa wāḥda āna w-səbʕa də-l-wlād, (13) ʕlāš? ḥīt kŭll ši ma XXX w-dzīdu li l-fṛāš, l-munkaṛ hāda, ṛāh bəzzāf ma kāynā-š l-ḥūkūma ma kāynā-š, ma ṛ-ṛāyīṣ w-la ma kāyna ḥta ši ḥāža, (14) l-mīzānĭyya ṣăṛṛda sīdna w-klāwha l-qămmāṛa, l-mīzānĭyya klāha, ṣăṛṛda sīdna w-ynṣuṛ sīdna wā-lākīn ddāwha l-qămmāṛa, (15) w-ṛăġma dāk š-ši mni klāwha w-dāk š-ši ha-hŭwwa ka-yṣăṛṛəd li l-wəṛqa bə-l-ʔifṛāġ, fəyn ġāda nəmši, (16) āna ma ʕăndī-š fəyn ʕa-nəmši, ḥālĭyyan, dāba ka-nətsənna qālu li , dāṛu mʕāya l-yūma l-ītnīn, ʕa-ytlāqāna l-bāša, (17) yăʕni ha-hŭwwa ma ʕṭāna la wăqt la qīma, ha-hŭwwa mša qāl lək l-ḥŭžž, kdəb ʕlīna w-mša lə-l-ḥŭžž, (18) yăʕni āna dāba ka-nətsənna mə-l-muwāṭinīn yʕāwnūni ʕi bə-wālu ʕi bə-xzāna, ġāda nži w-nəskŭn hnāya, (19) ma ybġīwnī-š nəskŭn āna fə-dīk l-xăṛba āna w-wlādi, w-lăw yʕāwnūni l-muwāṭinīn w-lăw XXX bāš ma bġāw yăʕṭīwni xzāna, āna nži nəskŭn fəynāti lăḥăqqāš ma ʕăndī-š fəyn nʕīš, (20) āna ma ʕăndi la ṃṃa la ḅḅa, ḥna ʕă ītāma, w-hādīk l-xăṛba lli xăllāw nna hĭyya lli sāknīn fīha, (21) hād l-waḍʕ lli ʕāyšīn fīh, ṛāh ma ʕăyšīn ḥnāya, ṛāḥna ma ʕāyšīn-ši ma ʕāyšīn-ši, ṛāh klāwna w-dāṛūna fə-kəṛšhŭm, ṛāh klāw hādu l-qŭmmāṛa[4], klāw hādu l-qămmāṛa (22) w-āktăṛ hād ṛ-ṛāyīṣ də-mažlis n-nuwwāb hŭwwa băʕda la šafaqa la ṛaḥma fə-qălbu, la šafaqa la ṛaḥma fə-qălbu, (23) ṛmāna ṛmĭyya dyā-l-klāb maṛṛa ṛmāna, ma k-yḥăsbūnā-ši, k-yḥăsbūna klāb ḥnāya l-muwāṭinīn maṛṛa.
 • Manifestante B: (24) bə-l-ʔaxăṣṣ l-madīna l-qadīma ma ka-ysŭwwqu lā-ši, ma kāyn-š l-ʔiḥṣāʔāt ma ka-yʕṭū-š l-ən-nās dyāl l-madīna l-qadīma.
 • Informante: (25) l-madīna lə-qdīma fāš ka-yətfəkkṛu la, ka-yətfəkkṛu la f-wăqt dyā-l-intixābāt ʕa f-wăqt dyā-l-intixābāt hūma lli ka-yətfəkkṛu la XXX ḷḷāhumma hāda munkaṛ.
 • Manifestante B: (26) kāyna s-sakan l-iqtiṣādi kīfma ṣăṛṛăḥ ʕlīh sīdna ḷḷāh ynəṣṛu, ma ʕṭāwh nnā-ši, ʕṭāwh l-ḅăʕḍĭyyătŭm w-ʕṭāwh l-muwăḍḍafīn, (27) ḥnāya ma ʕănna la diṛham la žūž bāš ndəbḥu, ḥna ṭālbīn sakan iqtiṣādi yăʕṭīwăh lna, ḥna ṣḥāb l-madīna l-qadīma yăʕṭīwna s-sakan l-iqitiṣādi, (28) hād š-ši l-maṭālīb dyānna, n-nās yšūfu məlḥa[5] yšūfu məlḥătna kāmlīn, yḥăssu bīna, yqăllbu ʕlīna, (29) ʕlāš ža l-bəṛṛāni ʕṭāwhŭm səbʕīn mītṛu, ʕṭāwhŭm myət mītṛu w-l-muwăḍḍaf ka-yăʕṭīwhŭm mə-l-tăḥt l-tăḥt w-ḥnāya gālsīn ḍāyʕīn, ḥna ma ṭālbīn wālu ʕi sīdna, ḥna ʕāša sīdna, ḥna ma ka-nqūlū-ši.
 • Informante: (30) āna nʕīš wāḥəd l-ʕīša ma tšūfā-ši, āna ṛăġma hād š-ši, āna ma ka-nəkdəb-ši āna ṛăġma dāk š-ši yžīw l-məsʔūlīn w-yži lli bġa (31) dāba ḥna ma ka-nṭălbu ḥta bə-ši ḥāža, ka-nṭălbu ḥna ʕi bə-ṛ-ṛāyīṣ yxăṛṛəž mʕāna wāḥəd l-ləžna.
 • Manifestante B: (32) yšūf wāḥəd l-ḥăll.
 • Informante: (33) lli dži tšūfna, wa-lăw n-nəžna[6] ʕa nəžna tšūfna, wa-lăw… la ḥnāya la, ḥna ma-ši muwāṭinīn, ḥna dāk š-šăʕb dyāl… l-ḥayy l-qdīm ka-yḥăsbūna l-wa-la-šay w-hūma n-nhāṛ dyāl intixābāt ka-yətfəkkṛu lə-l-ḥayy lə-qdīm, ʕă fə-l-intixābāt ka-yətfəkkṛu lə-l-ḥayy lə-qdīm, ʕă l-ḥayy lə-qdīm w-f-əl-wăqt dyāl ṣ-ṣăḥḥ w-ṣ-ṣḥīḥ?
 • Manifestante B: (34) lāʔ w-n-nās dyāl mdīna nāʕsīn, ḥna xăṣṣna nkūnu hāyda.
 • Informante: (35) wā-lākīn ʕlāš dāba ʕa-yqāwəmna ġādi yqāwəmna w-mʕa l-āxəṛ fə-āxəṛ nihāʔĭyya yṣăṛṛəd li l-ʔifṛāġ, ʕlāš yṣăṛṛəd li l-ʔifṛāġ w-dīr mʕāya ḥăll, wāš āna ka-nqăyyəl āna w-wlādi fə-l-xăṛdīn[7] ka-nəmši… (36) wlādi ka-yqăyylu fə-dīk l-xăṛdīn lli qŭddām žīhət lə-bḥăṛ qŭddām ḍāṛ l-Ġăṛbāwi, wāš āna ḥta l-līla ʕād ka-ndəxxəl wlādi lə-ḍ-ḍāṛ bāš ma džī-ši ṭṭīḥ ʕlīhŭm w-ṛāh ṭāḥət ʕlīna… (37) w-žāw ma năqdūnā-ši, žāw lə-l-bāb k-ywŭqfu w-ka-yqūlu wāš ma fīkŭm ši ḥāl?, ma năqdūnā-ši ḥna lli xăṛṛəžna.
 • Manifestante C: (38) hādi āṛbăʕ snīn w-ḥna msəžžlīn ḍ-ḍyūṛ dyānna fə-l-ʕŭmṛān, žāw w-ṣəllḥu ġīr l-muhandis Nāžim hna fə-l-baladĭyya w-ṣəllḥu n-wāḥəd s-sĭyyəd ma xăṣṣu ḥta ši xăyṛ (39) w-xšāw mʕāhŭm hād s-sĭyyəd hāda ḥīt dərwīš, ṛăġma dālīk ʕămlu lu ġīr hākka w-mšāw fḥālŭm.
 • Informante: (40) ʕi ykəmmlu lu, ma kəmmlu lū-ši.
 • Manifestante D: (41) w-ʕām w-āna fə-z-zənqa.
 • Informante: (42) l-ḥuqūq dyānna ttnəklāt mšāt, l-ḥuqūq dyānna ttnəklāt mšāt, ḥna wlādna măṛḍu ḷlāh yā-wəddi, ḷḷāh yā-wəddi.
 • Manifestante C: (43) hādi āṛbăʕ snīn w-ḥna XXX f-əl-ʕumṛān w-ka-yḍăḥku ʕlīna, mšāw ʕi n-nās dyāl l-flūs (44) w-ṣăllḥu n-hād ṛ-ṛāžəl məskīn w-ḥnāya msəžžlīn ma žāw yăʕṭū lna ḥta ši ḥāža. ḍ-ḍāṛ dyāl hād s-sĭyyda hādi žāw wəqqfūha bə-lə-ḥdāyd w-mšāw fḥālŭm.
 • Manifestante D: (45) sətta d-ən-nās žūž byūt.
 • Informante: (46) w-XXX kāməl kālāwāh w-ṛăġm hād š-ši ḥna dāyrīn ʕi l-kṛātən w-gālsīn ʕlīhŭm, ḥna dāyrīn ʕi l-kṛātən w-gālsīn ʕlīhŭm, aḷḷāhumma hāda munkaṛ yšūf məlḥătna.
 • [1] Barrio en la parte moderna de la ciudad de Larache. [2] La /h/ del pronombre sufijo /hŭm/ apenas se percibe. [3] rond-point ‘rotonda’ (francés). [4] [qŭmmāṛa] y [qămmāṛa] ¿labialización ocasional? [5] Disimilación y metátesis: /məħna/ > [məħla] > [məlħa]. [6] Asimilación de nasales: /ləžna/ > [nəžna]. [7]/xăṛdīn/ < ‘jardín’ (español).
  Pregunta: Vale, nos cuentas el problema que tienes allí. Informante: (1) Yo llevo cuatro años apuntada a este (plan) de reforma(s), pese a ello esto(s) arreglo(s) no me han llegado. Llevo desde abril con la casa derrumbada, ¡con la casa derrumbada! Manifestante A: (2) Hace ya cinco años. Informante: (3) Cállate, espera que está grabando XXX. Manifestante A: (4) Con hierros y nos han dejado. Informante: (5) Es por eso que la casa se me ha derrumbado, ahí la tienes mira en qué situación se encuentra, se me ha derrumbado. Yo estoy viviendo aquí en un cuarto, en este cuarto que ves aquí, en todo eso estoy viviendo yo, pese a ello el Gobierno no quiere venir a sacarme de aquí, (6) y no me ha dado mis derechos, un hijo mío ha enfermado con tuberculosis, le estamos tratando en el médico de l-Wafāʔ. (7) A otro le ha salido una hernia y, (resulta) que no quieren ir al colegio, el por qué, porque los chicos se meten con ellos, les dicen: vosotros vivís en una casa en ruinas, (8) pese a esto he venido (a ver) al alcalde, he venido (a ver) al alcalde y me quejo a él, me ha hace ir y venir, y al final ¿cuál es la solución que me ha dado? (9) Me (ha mandado una orden de) desalojo, ¿dónde me voy a meter? ¿a dónde voy a ir yo?, yo con mis siete hijos no tengo a donde ir. (10) ¡Dios mío por favor! Que nos busquen una solución, que hagan (algo) con nosotros. Estamos sufriendo una pena que no te imaginas, una vida que no te imaginas, (11) no comemos, no bebemos y (ahora la orden de) desalojo. Cuando me encuentro con mis hijos (a la salida) del colegio tengo que sentarme con ellos en la rotonda y, hasta que no se pone el sol y les puede el sueño, hasta entonces no los meto (en casa) y les acuesto, (12) ¿por qué? He perdido la ropa de cama, el cobertor… nos tapamos con una sola manta, yo y siete niños, (13) ¿por qué? Porque todo XXX y me dan mantas, esto es una injusticia, es demasiado, no existe el Gobierno no existe ni alcalde ni nada. (14) Nuestro señor envió una (partida) presupuestaria, (pero) los ladrones se la han comido, se la ha comido, nuestro señor, que Dios le asista, la envió, pero se la han llevado los ladrones. (15) A pesar de ello, (a pesar) de que se la han comido y eso, me envía una orden de desalojo, ¿a dónde voy a ir yo? (16) Actualmente no tengo a donde ir. Ahora estoy esperando, me han dicho… han quedado conmigo hoy lunes, me va a recibir el alcalde, (17) pero ahí lo tienes no me ha dado ni tiempo ni respeto, ahí lo tienes, dicen que es que se ha ido a hacer la peregrinación (a La Meca), me ha engañado y se ha ido a hacer la peregrinación. (18) Yo ahora lo que espero de los ciudadanos es que me ayuden simplemente con nada, simplemente con una tienda de campaña (para) que venga a vivir aquí, (19) no querrán que resida en esa casa en ruinas, yo con mis hijos. Si me ayudaran los ciudadanos, si XXX con lo que quieran, que me den una tienda de campaña y yo me vengo a vivir ahí, porque no tengo donde vivir, (20) no tengo ni madre ni padre, nosotros no somos más que huérfanos y en esa casa en ruinas que nos dejaron es donde vivimos, (21) esta es la situación en la que vivimos ¡nosotros no vivimos! ¡nosotros no vivimos no vivimos! Nos han comido, nos han puesto en sus estómagos, (nos) han comido estos ladrones (nos) han comido estos ladrones (22) y en especial este presidente de la cámara de diputados (que) no tiene ni compasión ni misericordia en su corazón, ni compasión ni misericordia, (23) nos ha arrojado como si fuésemos perros, nos ha arrojado totalmente, no nos tienen consideración, nos consideran perros a nosotros los ciudadanos. Manifestante B: (24) A la gente de la ciudad vieja en especial no le echan cuenta alguna, no existen censos y no le dan a la gente de la ciudad vieja. Informante: (25) De la ciudad vieja se acuerdan, se acuerdan de ella cuando hay elecciones, solo cuando hay elecciones se acuerdan de ella XXX ¡Dios mío qué injusticia!. Manifestante B: (26) Están las viviendas económicas tal y como declaró nuestro señor que Dios le asista, no nos las han dado, se las han dado entre ellos y se las han dado a los funcionarios, (27) nosotros no tenemos ni uno ni dos dirhams para sacrificar, nosotros estamos pidiendo una vivienda económica, que nos la den. Nosotros los de la ciudad vieja, que nos den una vivienda económica, (28) estas son nuestras reivindicaciones, que la gente vea el sufrimiento, que vean nuestro sufrimiento, que empaticen con nosotros, que nos ayuden. (29) ¿Por qué ha venido un forastero y le han dado setenta metros, les han dado cien metros y a los funcionario(s) les dan a escondidas, nosotros no pedimos nada solo que nuestro señor… nosotros ¡larga vida a nuestro señor! Nosotros no decimos… Informante: (30) Yo vivo una vida que ni te imaginas, a pesar de ello yo no miento, a pesar de ello que vengan los responsables y que venga quien quiera, (31) nosotros no estamos pidiendo nada, no pedimos más que el alcalde forme con nosotros una comisión. Manifestante B: (32) Que busquen una solución. Informante: (33) quien venga a vernos, aunque solo sea una comisión simplemente una comisión, aunque sea… no nosotros no nosotros no somos ciudadanos, nosotros somos ese pueblo de…, a los de la ciudad vieja nos consideran la nada y el día de las elecciones es cuando se acuerdan de la ciudad vieja, solamente durante las elecciones se acuerdan de la ciudad vieja, solo la ciudad vieja y a la hora de la verdad ¿qué?/ Manifestante B: (34) No, la gente de la ciudad están dormidos, nosotros tenemos que estar así. Informante: (35) Pero ¿por qué ahora va a hacerse de rogar, va a hacerse de rogar y al final me envía (una orden de) desalojo, ¡búscame una solución! ¿es que tengo que pasar el día entero en el jardín, yo y mis hijos? Voy… (36) mis hijos pasan todo el día en ese jardín que está en frente de donde está el mar, enfrente de la casa de l-Ġaṛbāwi. ¿Es que hasta la noche no puedo meter a mis hijos a casa para que no venga y se les caiga encima? Y ahí la tienes se nos ha caído encima (37) y vinieron y no nos rescataron, llegaron a la puerta se pararon y dijeron: ¿os encontráis mal? No nos rescataron, nosotros somos los que salimos. Manifestante C: (38) Hace cuatro años que tenemos apuntadas nuestras casas en el plan de rehabilitación de viviendas, vinieron y arreglaron solo el arquitecto Nāžim aquí en el ayuntamiento y le arreglaron a un señor al cual no le falta de nada, (39) y metieron con ellos a este hombre porque es pobre, pese a ello no le hicieron más que así y se fueron. Informante: (40) Si al menos se lo hubieran acabado, pero no se lo acabaron. Manifestante D: (41) Hace un año que estoy en la calle. Informante: (42) Nuestros derechos han sido comidos, se han ido, nuestros derechos han sido comidos se han ido, nuestros hijos han enfermado, ¡ay Dios mío ay Dios mío! Manifestante C: (43) Hace cuatro años que estamos XXX en el plan de rehabilitación de viviendas y nos toman el pelo, solo fueron a (arreglar las casas de) la gente de dinero (44) y le arreglaron a este hombre que es pobre y nosotros que estamos apuntados no han venido a darnos nada, la casa de esta señora vinieron, la apuntalaron con unos hierros y se fueron. Manifestante D: (45) Seis personas en dos habitaciones. Informante: (46) Y XXX se lo han comido, y a pesar de esto nosotros hemos puesto unos cartones sobre los que nos sentamos, no hemos puesto más que unos cartones sobre los que sentarnos, ¡Dios mío qué injusticia, que vea nuestro sufrimiento!
  Metadata file

  Author: Jairo Guerrero (recording, transcription and translation).

  Title: Larache Arabic: Eviction in the medina.

  Type of account: Monologue.

  Length: 4’43”.

  Topic: A group of women from the medina (old city) protest in front of the Larache city hall to demand social housing or, alternatively, a repair to their houses which are at the risk of collapse. The informant gives details about her tragic situation living with seven children in the streets.

  Languages: Moroccan Arabic (northwestern urban variety).

  Date: 15/11/2011.

  Place: Opposite the Larache city hall (Northwest Morocco).

  Devices: Zoom H2 Handy Recorder.

  Transcription type: Broad phonetic transcription.

  Translation language: Spanish.

  Comments: This recording was made during fieldwork carried out in November  and December 2011, in the framework of the project Dialectología Árabe en el Magreb Occidental (FFI2008-04648- C02-01), and funded by the Ministerio de Economía y Competitividad.

  Informants

  Number: The main informant and 4 other demonstrators may be heard in the recording (they are labelled in the transcription as Demonstrator A, B, C and D).

  Name: The informant’s name is ʕĀʔiša. I do not have any data on the rest of demonstrators that take part in the dialogue.

  Sex: Female.

  Age: 45 years old.

  Education level: Elementary school.

  Occupation: Housewife.

  Origin: Born and raised in Larache.

  Interesting data from the sociolinguistic point of view: The informant has always lived in Larache.

  Larache Arabic: Demonstration

  Árabe de Larache: Manifestación

  (1) ḥna mšīna l-… ḥna mšīna l-wāḥəd l-liqāʔ dyāl… l-ḥudūd, (2) hŭwwa liqāʔ dawli k-yəddāṛ[1]kŭll ʕām fə-ši dawla. (3) hādīk l-maṛṛa ddāṛ[2]băyn Ṭārīfa[3] w-l-Maġrib. (4) mšīna, hăwwəd tāna w-l-Bǝlġa w-s-Saʕīd, w-l-Hanīn w-Muḥammad… l-mūhīmm bəzzāf d-əl-mġāṛba hăwwdu. (5) l-mūhīmm ḥna wāqfīn w-kān dīk n-nhāṛ kāyna l-māsīra, l-māsīra ʕa-ndīrū ha mən ōtēl... mən ōtēl Gwādālāxāṛa[4]ḥta n-sōntṛ[5]dyāl Ṭārīfa. (6) āna wāqəf w-hĭyya tʕăyyṭ li wāḥəd l-bənt, qātt[6] li: ʕAbdūl žīb, žīb l-mġāṛba nkətbu ši ḥāža f-əḍ-ḍhăṛ dyālkŭm, (7) āna sḥăb li ʕa-yəktəb nna[7] f-əḍ-ḍhăṛ dyānna[8]... (8) qŭtt la năʕməl li lā, w-bqīt ka-nžīb l-mġāṛba hāda l-īl-ʕun-ṣu-rĭyya, yăʕni la l-īl-ʕunṣurĭyya[9]. (9) ktəbna dāk š-ši f-əḍ-ḍhăṛ dyānna w-hăwwədna lə-bḥăṛ, (10) məni[10] hăwwədna wṣălna lə-bḥăṛ qālu nna: ḥnāya t-tāḍāhūṛa ka-ndīrūha qălwānĭyyīn, xăṣṣkŭm tzŭwwlu ḥta s-slīp[11]. (11) zŭwwəlna ʕlīna ā-sīdi… āna zŭwwəlt ʕlĭya āna băʕda zŭwwəlt ʕlĭya. (12) kān lli zŭwwəl ʕlīh, kān lli ma bġā-š yzŭwwəl ʕlīh, (13) l-mūhīmm zŭwwəlna ʕlīna mšīna f-ət-tāḍāhūṛa ḥta n-… (14) āna ka-nqūl... dāba āna māši w-ka-nqūl, āži dāba īla žāw l-būlīs žṛāw ʕlīna w-nžərrīw, ki nžərrīw hna fə-hād Spānya hāda hākka b-… (15) b-əl-qlāwi mdəllĭyyīn, dāba l-mūškīl maši təmma ḍḥăkna w-kəda w-tsālət t-tāḍāhūṛa. (16) llāġădda f-əṣ-ṣbāḥ məni žīna nfəṭṛu ž-žṛāyd kām lam xăṛṛža s-swāwi dyānna ḥna l-lŭwwāla.
  [1] /k-yǝtdāṛ/ → [k-yǝddāṛ]. [2] /tdāṛ/ → [ddāṛ]. [3] Tarifa, ciudad del sur de España. [4] Hotel Guadalajara. [5] centre ‘centro’, francés. [6] /qālt li/ → [qātt li]. [7] /lna/ → [nna]. [8] /dyālna/ → [dyānna]. [9]لا للعنصرية, árabe estándar. [10] /mǝnīn/ → [mǝni]. [11] slip ‘calzoncillos, bragas’, francés.
  (1) Fuimos... fuimos a un encuentro acerca de las fronteras, (2) es un encuentro internacional que cada año se celebra en un (determinado) país. (3) Aquella vez se celebró entre Tarifa y Marruecos. (4) Fuimos entonces..., fui yo, l-Bǝlġa, s-Saʕīd, l-Hanīn y Muḥammad...bueno, que fueron muchos marroquíes. (5) Resulta que estábamos parados y hete aquí que ese día había una marcha, se suponía que la marcha íbamos a hacerla desde el hotel Guadalajara hasta el centro de Tarifa. (6) Estaba (allí) parado cuando una chica me dijo: ¡ʕAbdūl! Trae a los marroquíes que vamos a escribiros algo en la espalda. (7) A mí me pareció que iba a escribirnos en la espalda... (8) Le dije que iba a poner “no”... y comencé a traer marroquíes, a este “al-ra-cis-mo”, es decir “no al racismo”. (9) Nos escribimos eso en la espalda y bajamos a la playa, (10) cuando bajamos y llegamos al mar nos dijeron: nosotros la manifestación la hacemos en pelotas, tenéis que quitaros hasta los calzoncillos. (11) Nosotros nos lo quitamos todo, yo me desnudé, yo por supuesto me desnudé. (12) Hubo quien se desnudó y hubo quien no quiso desnudarse, (13) como quiera que sea nos desnudamos y fuimos con la manifestación hasta... (14) Yo iba diciendo... iba caminando e iba diciendo: si ahora viene la policía y nos echa y corremos, ¿cómo vamos a correr por estas Españas así? (15) con las pelotas colgando, pero el problema no estaba ahí, nos reímos y eso, y luego la manifestación terminó. (16) Al día siguiente cuando fuimos a desayunar, nos encontramos con que todos los periódicos habían sacado nuestros culos en la primera (página).
  Metadata file

  Author: Jairo Guerrero (recording, transcription and translation).

  Title: Larache Arabic: Demonstration.

  Type of account: Monologue.

  Length: 1’23’’.

  Topic: A man tells an anecdote about a demonstration he took part in when in Spain.

  Languages: Moroccan Arabic (northern urban variety).

  Date: 12/12/2011.

  Place: Larache city centre (Northwest Morocco).

  Devices: Zoom H2 Handy Recorder.

  Transcription type: Broad phonetic transcription.

  Translation language: Spanish.

  Comments: The recording was carried out during a fieldwork stay that took place from November to December 2011, and was funded by the Spanish Ministry of Economy and Competitiveness through the research project Dialectología árabe en el Magreb Occidental (FFI2008-04648- C02-01).

  Informants

  Number: 1.

  Name: ʕAbdūl.

  Sex: Male.

  Age: 43 years old.

  Education level: Undergraduate education.

  Occupation: Civil servant.

  Origin: ʕAbdūl was born in Larache as well as his parents. It is in Larache that he was living when the recording was conducted. His speechs shows features characteristic of sedentary dialects such as a voiceless realization of /q/ ot the use of ka– as a present marker.

  Interesting data from the sociolinguistic point of view: The informant also speaks Spanish and French.

  Phonology-Phonetics*

  One of the main features of Larache Arabic is the voiceless reflection /q/ of */q/ at times alternating with /g/ in qāl li~gāl li ‘he told me’. A peculiarity as opposed to other dialects in the region in the lack of instances of devoicing of */ḍ/ and the virtual lack of the affricate allophone /ǧ/. The instances of labialization found in cases such as wġār ‘small’ or mwxədda ‘pillow’ are presumably of Hilalian influence. As regards /p/ and /č/, they remarkably appear as a phoneme in some terms of foreign origin. Finally, two short vowels exist (/ŭ/ and /ə/) as well as a tendency towards diphthongation: ḥăwma ‘quarter’, tăwma ‘garlic’, ṣăyfĭyya ‘summer’.

  Verb morphology

  In terms of verb morphology, Larache Arabic features the suffix –ti for the second person singular of the perfective. There is no gender distinction in the second person singular of the imperfective, thus ka-tākŭl ‘you (masc./fem.) eat’. A trait which might reveal Hilalian influence is the alternation of the suffixes –u ~ –īw in the plural of the imperfective of defective verbs and the alternation of form I with form II in the conjugation of some verbs: žṛa~žəṛṛa ‘to run’, qṭăʕ~qăṭṭăʕ ‘to cut’.

  The most commonly used preverb is ka–, though some informants occasionally use ta–. The same applies to future particles, with random instances using māš, though the most frequent are ġādi, ġa– and ʕa–.

  Noun morphology

  As regards noun morphology, the peculiarity of Larache Arabic consists of the existence of two scenarios. In the first scenario the speaker uses a pronoun of the second person singular which is the same for both genders: ntīna. In the second scenario, the forms nta~ntāya are used with male interlocutors whereas nti~ntĭyya~ntīna are used with female interlocutors.

  The exclusive use of the genitive particles d– and dyāl , the alternation of the suffixed pronouns ha– ~ a– and hŭm– ~ ŭm– when occurring after a consonant and the negation ma…–ši are also distinctive traits.

  Lexicon

  As in other dialects from the north, the Larache Arabic contains a significant amount of loans from Spanish. The rest of the lexical elements are also common to northern varieties, while the existence of doubles can be noted in Larache such as săqṣa ~ sŭwwəl ‘to ask’, žbăṛ / ṣāb ~ lqa ‘to find’, qqa / ʕməl ~ dār ‘to do’, hāyda ~ hākka ‘thus’, fəttəš ʕla ~ qəlləb ʕla ‘to search’, măṛṛa ~ gāʕ ‘totally, absolutely’, fḥāl ~ bḥāl ‘as’, līl ~ l– ‘for’, mzīwən ~ zwīn ‘beautiful’, ġlāl ~ bəbbūš ‘snails’, zŭwwəl ~ ḥăyyəd ‘to remove’, məftāḥ ~ sāṛūt ‘key’, ṭāqa ~ šəṛžəm ‘window’.

  Finally, the use of the following terms should also be pointed out: ǧīm ‘pocket’ (instead of žīb), ʕŭšrīn ‘twenty’ (rather than ʕəšrīn), žəbbānĭyya ‘cemetery’, sṭăb ‘to enjoy, to indulge’, āṛbʕa ‘four’(instead of ṛăbʕa), qămmāṛ ‘thief’, ʕi ‘only’.

   

  *Data used for this brief summary were compiled from: Guerrero, Jairo 2015. El dialecto árabe hablado en la ciudad marroquí de Larache. Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza.

  Author: Jairo Guerrero

   

  Larache (in Arabic العرائش  [lă-ʕṛāyš]) is located 85 km to the south of Tangiers on a promontory on the southern side of the mouth of river Loukkous. With a population of 125,008 inhabitants (2014 census), its fishing port and fertile farmland grant it some prominence as an economic centre within the region.

  Modern Larache seems to be the natural extension of ancient Lixus (eight-ninth century B.C.), a major Punic-Mauritanian city whose ruins lie on a hill on the other side of the river Lucus. In the Roman period Lixus became part of the province Mauritania-Tingitania, remaining active up until the sixth century A.D.

  Arabic sources do not report the exact date when Lixus was taken by the Muslims. The number of inhabitants during the Islamic period is likely to have been small which would explain the scarce references to Tšummis by ancient historians and geographers. Lixus gradually lost population to neighbouring Larache for unknown reasons and was finally abandoned.

  The exact date of the foundation of Larache is not known. Towards the eleventh century A.D. its population may have consisted of a simple ribāṭ with some dwellings. It was not until the failed Portuguese incursion in 1489 when the Wattasid sultan Mawlay al-Nasir became aware of Larache’s strategic significance and ordered the construction of a defensive system granting it a city status. Close to Fez, Larache became one of the major ports in north-western Morocco, attracting Portuguese and Genoese traders. In 1610 Philip II decided to capture Larache in order to put a halt to the incipient corsair activity harassing the Iberian shores and sheltering in this African port. The city did not return to Moroccan rule until 1689, when Mawlay Ismail had it repopulated with contingents from Jbala and the Rif. Continuous attacks from European powers to put an end to the so-called ǧihād baḥrī took place in the eighteenth and nineteenth centuries.

  After the Algeciras Conference, Spain invaded Larache in 1911, when the city was incorporated into the Spanish protectorate. During the colonial period Larache experienced prosperity and attracted numerous Spanish settlers. This situation drastically changed after the independence of Morocco in 1956 and the withdrawal of the settlers. Marginality and neglect were the norm up until the middle of the first decade of the twenty-first century. Nonetheless, in the 1970’s and 1980’s Larache’s population grew as a result of the rural exodus. Afterwards, in the late 1990’s, some of its population emigrated to Spain and the United Kingdom.

  Bibliography

  • García Figueras, Tomás & Rodríguez Joulia Saint-Cyr, Carlos 1973. Larache, datos para su historia en el s. XVII. Madrid, CSIC.
  • López Pardo, Fernando 2004-2005. “Dioses en los prados del confín de la tierra: un monumento cultual con betilos de Lixus y el Jardín de las Hespérides”, Byrsa 3, 303-350.
  • Malagón Pareja, Jesús 2010. Migraciones en Larache: Un análisis etnográfico de los contextos de origen. Universidad de Granada (unpublished PhD Thesis).
  • VV.AA. 2001. Larache: evolución urbana. Sevilla: Junta de Andalucía.
  • Yver, Georges 1991. s.v. “al-cArā ͗ ish”, Encyclopédie de l’Islam, vol. I, 624-625.

  Author: Jairo Guerrero

  • Alarcón y Santón, Maximiliano 1913. Textos árabes en dialecto vulgar de Larache. Madrid, Imprenta Ibérica. https://archive.org/details/textosarabesendi00alaruoft
  • Bel, Alfred 1913. “Compte-rendu de M. Alarcón, Textos árabes en dialecto vulgar de Larache”, Journal Asiatique 2, 387-394.
  • Colin, Georges Séraphin 1927. “August Klingenheben – Texte im arabischen Dialekt von Larasch in Spanisch-Marokko, Leipzig, 1927 (Islamica 3, 73-85)”, Hespéris 8, 123-126.
  • Guerrero, Jairo 2015. El dialecto árabe hablado en la ciudad marroquí de Larache. Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza.
  • Guerrero, Jairo (forthcoming). “Notes on the Arabic Dialect of Larache (North-western Morocco), Proceedings of the 10th Conference of AIDA Doha, Qatar.
  • Klingenheben, August 1927. “Texte im arabischen Dialekt von Larasch in Spanisch-Marokko”, Islamica 3, 73-85.
  • Marchand, M.G. 1905. “Conte en dialecte marocain (publié, traduit et annoté)”, Journal Asiatique 6, 411-472.
  • Moscoso, Francisco 2003. Estudio lingüístico del dialecto árabe de Larache (Marruecos). A partir de los textos publicados por Maximiliano Alarcón y Santón. Cádiz, Universidad de Cádiz.

  Contact information

  Ciudad Universitaria - Campus San Francisco
  Facultad de Filosofía y Letras
  Calle Pedro Cerbuna 12
  50009 ZARAGOZA - ESPAÑA

  Sponsors

  Ministerio de Economía y Competitividad Universidad de Zaragoza